VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí návštěvníci webových stránek www.eva-sedlata.cz a uživatelé služeb a produktů prodávaných prostřednictvím těchto stránek, tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte produkty a služby prostřednictvím webu www.eva-sedlata.cz Poskytovatele:

Ing. Eva Sedlatá

Se sídlem podnikání Čmelická 1184/24, 190 14  Praha

IČO:  88193934

web: www.eva-sedlata.cz

email: esedlata@gmail.com

(dále jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelem a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.eva-sedlata.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatele“).

2. Smlouva / smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy v případě zboží, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a jejím zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4. Na zákazníka bude v rámci smluvního vztahu vždy pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Webové stránky Poskytovatele obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb. 

2. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

3. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli kliknutím na příslušnou volbu. Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou do 24 hodin po obdržení objednávky zákazníka, a to na adresu elektronické pošty zákazníka zadané při objednávce.

4. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatele či tyto obchodní podmínky. 

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, pokud zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatel do dvou týdnů od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb, kdy Poskytovatel po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. 

7. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

8. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 24 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům před zaplacením plné stanovené ceny. V případě poukazu na službu je podmínkou pro poskytnutí úhrada plné ceny před poskytnutím služby.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem na základě zaslané faktury). 

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po poskytnutí služby. V případě poukazu na službu před jeho zasláním, a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

IV. Dodací podmínky

1. V případě koupě služby připraví Poskytovatel prezentaci v rozsahu objednávky uskutečněné zákazníkem přes objednávkový formulář na webu Poskytovatele. Prezentace slouží jako podklad pro konzultaci (osobní nebo online) a bude zákazníkovi předána během konzultace. Na základě uskutečněné konzultace vystaví Poskytovatel fakturu v rozsahu objednávky na email, který zákazník uvedl v objednávce.

2. Při koupi poukazu na služby bude dodán ve formátu PDF po zaplacení kupní ceny na email, který zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy. Obvyklá lhůta pro dodání poukazu činí 2 dny po zaplacení.

V. Reklamační podmínky

1. Je-li zakoupeným produktem služba, Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. Je-li produktem poukaz na službu, Poskytovatel odpovídá za to, že služba bude poskytnuta v rámci doby platnosti poukazu, která činí 1 rok od jeho vystavení. 

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: esedlata@gmail.com

VI. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedeným v popisu služby. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník obchodní, prodejní či finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, prezentacemi, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 12. 2023

Ing. Eva Sedlatá